Player Details for Sean Santello

SEAN SANTELLO
Summer 2014 Team 5
Fall 2014 Team 5
Winter 2015 Team 5
Summer 2015 Team 5
Fall 2015 Team 5
Winter 2016 Team 5 (Gray)
Summer 2016 Team 5 (Gray)
Fall 2016 Team 5 (Gray)
Winter 2017 Gray
Summer 2017 Gray
Fall 2017 Gray
Winter 2018 Gray
Summer 2018 Gray
Fall 2018 Gray
Winter 2019 Gray
Summer 2019 Gray
Fall 2019 Gray
Winter 2020 Gray
Fall 2021 Gray
Winter 2022 Gray
Summer 2022 Gray
Fall 2022 Gray
Winter 2023 Gray
Summer 2023 Gray
Fall 2023 Gray
Winter 2024 Gray